MUSIK I NORDEN - STRATEGI, VERKSAMHETSPLAN OCH ARBETSSPLAN

A MINs strategi 2019-2022
    - vedtaget på repræsentantskabsmøde 14.9.2019 i Linköping, Sverige

B MINs verksamhetssplan 2019-2022
    - vedtaget på repræsentantskabsmøde 14.9.2019 i Linköping, Sverige

C MINs arbetssplan for de kommende år
   - under planering


MUSIK I NORDEN – INTRODUKTION

MUSIK I NORDEN är en organisation för de nordiska paraplyorganisationerna inom amatörmusiken. Genom den tredje sektorns engagemang har de nordiska länderna ett rikt kulturliv. Samverkan inom och mellan de nordiska länderna berikar kulturlivet och sammanhållningen i våra nordiska länder.

MUSIK I NORDEN har som det framgår av stadgarna:

Ändamål: MUSIK I NORDEN ska stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom amatör-musiken och hävda den kulturella betydelse som amatörmusiken har i den nordiska gemenskapen.

Arbetet organiseras på följande sätt: Politiskt arbete: MUSIK I NORDEN ska ha en aktiv roll på den nordiska kulturarenan och vara talesman för medlemsorganisationerna inför anslagsbeviljande myndigheter och institutioner på det nordiska kulturområdet. Mötesplats: MUSIK I NORDEN ska stärka och utveckla samarbetet mellan musikorganisationer inom det frivilliga musiklivet i Norden. MUSIK I NORDEN ska erbjuda mötesplatser för diskussion och debatt och skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning Nordisk musik: MUSIK I NORDEN ska ta ett speciellt ansvar för den nordiska musiken, göra den tillgänglig för medlemsorganisationerna samt sörja för en god kunskap om både ny och gammal nordisk musik.

 

MUSIK I NORDEN har i sina stadgar skrivet om organisationens uppgifter:

Uppgifter:

1. Samla och registrera amatörmusikorganisationerna och deras samarbetsorgan i Norden.

2. Utveckla, koordinera och förstärka informationen dels mellan anslutna medlemsorganisationer, dels mellan MUSIK I NORDEN och offentliga myndigheter.

3. Arbeta för att synliggöra nordisk musik.

4. Medverka till att för offentliga myndigheter påvisa behovet av ekonomiskt stöd till det nordiska musiksamarbetet.

5. Erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning.

6. Påverka offentliga myndigheter att med bidrag stödja amatörmusiken i Norden.

7. Stimulera intresset för utbyte av studiematerial, repertoar m.m. mellan de nordiska länderna.

8. Arbeta för att göra den nordiska musiken tillgänglig för medlemsorganisationerna.

9. Främja möjligheterna till personlig kontakt mellan de enskilda medlemmarna i medlemsorganisationerna.

10. Representantskapet eller styrelsen kan besluta om andra arbetsuppgifter och aktiviteter.

 

NORDISK MINISTERRÅDs strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013-2020 - til inspiration:

Fra Nordisk Ministerråds strategi skal blandt andet nævnes disse eksempler:

Det nordiske samarbeidet - er en av verdens mest omfattende regionale samarbeidsformer. Samarbejdet omfatter

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøyene, Grønland og Åland. - er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europeiske og internasjonale samarbeidet. Det nordiske fellesskabet arbeider for et sterkt Norden i et sterkt Europa.

Nordisk ministerråd er en sentral plattform for kultursamarbeidet i Norden. Ministerrådets virksomhet på kulturområdet har forgreninger til annet formelt og uformelt nordisk samarbeid i og utenfor Norden. Samspillet mellom det nordiske og det nasjonale nivået skal styrkes, slik at den nordiske innsatsen på kulturområdet får det best mulige gjennomslag.

De fem temaer for det nordiske kultursamarbeidet 2013-2020

1. Det bærekraftige Norden. Mål: Nordisk kulturliv styrker bærekraften i de nordiske samfunnene ved å være tilgjengelig og involverende.

2. Det kreative Norden. Mål: Norden står frem som en levende, dynamisk og kreativ kulturregion.

3. Det interkulturelle Norden Mål: Alle innbyggerne i Norden kjenner seg hjemme og er kulturelt delaktige i Norden.

4. Det unge Norden Mål: Barn og unge i Norden skaper, tar del i og har synspunkter på kunst og kultur.

5. Det digitale Norden Mål: Nordisk kultur drar full nytte av den digitale teknologien

MUSIK I NORDENs strategi er søgt koordineret med Nordisk Ministerråds strategi for at opnå maksimal indflydelse.

 

MUSIK I NORDENs STRATEGI

MUSIK I NORDENs strategi skal tjäna som styrdokument for MUSIK I NORDEN och dess medlemmar, och kan realiseras enligt följande:

1. MUSIK I NORDENs viktigaste framtida uppgift är att vara en kraft på högsta politiska nivå som skall påverka hela den Nordiska kulturpolitiken på amatörmusikområdet.

2. MUSIK I NORDEN samlar för närvarande in respektive lands kulturmål för amatörmusiken och sammanställer dessa, da der idag finns stora skillnader i de olika ländernas bidragssystem som försvårar vårt arbete.

3. MUSIK I NORDEN kontaktar Kulturministrarna i varje nordiskt land for att uppvakta och informera om amatörmusikens villkor, och samtidigt vi vill peka på olika systemfel i bidragssystemet.

4. MUSIK I NORDEN ser som sin uppgift att vara koordinator för redan befintliga projekt och höja dessa till nordisk nivå genom samverkan.

5. MUSIK I NORDENs styrelse kommer att arbeta för tvärgenreprojekt mellan de olika musikformerna i Norden.

6. MUSIK I NORDENs styrelse kommer att verka för att flera paraplyorganisationer skapas.

7. MUSIK I NORDENs styrelse kommer att verka för att rekrytera flere medlemsorganisationer.

8. Strategin evalueras varje år för att se hur långt vi kommit.

 

MUSIK I NORDENS VERKSAMHETSPLAN 2019-2022

1. MIN inspirerer løbende relevante organisationer til at blive medlem

2. MIN afholder en årlig konference på skift i de nordiske lande

3. MIN planlægger sine møder så vidt muligt samtidigt med at medlemsorganisationerne også har møder

4. MIN planlægger sine møder så det så vidt muligt giver mulighed for at møde andre organisationer og deltage i deres arrangementer

5. MIN skal søge fonde – midler til drift og projekter

6. MIN skal søge etablering af fysisk kontor

7. MIN skal løbende udvikle sin hjemmeside således at den udtrykker vor identitet samt fungere som relevant videns center for vore medlemmer

8. MIN skal forberede sig på at blive en supporterende paraplyorganisation for sine medlemmer

9. MIN præsenterer sig og sin politik - i alle landes valgperioder - for nationale kulturministre og ministre for nordiske anliggender

10. MIN præsenterer sig og sin politik for relevante udvalg og institutioner i nordisk regi

11. MIN skal søge at blive høringspartner for Nordisk Ministerråd, Nordisk Ministerråd for Kultur (MR-K) og MR-K´s sekretariat

12. MIN samarbejder med relevante nordiske organisationer for at skabe synergi og opnå indflydelse inden for både musik og kultur mere bredt

13. MIN udsender informationsbreve til medlemmer og samarbejdspartnere

14. MIN skal identificere områder hvor artikler kan skrives til pressen i MINs navn

15. MIN registrerer kurser og uddannelser inden for dirigent og som musikdommer

16. MIN arbejder for at dirigentkurser og -uddannelser kan tages i et pointgivende system i samarbejde med et nordisk universitet

17. MIN registrerer de enkelte landes bidragssystemer

18. MIN skal selv eller via sine medlemsorganisationer sikre at børn og unge aktiveres i amatørmusik

19. MIN skal være medlem af relevante nationale, nordiske og europæiske organisationer

20. MIN skal udveksle aktiviteter, erfaringer, viden, studiemateriale, repertoire mellem landene via møder, artikler etc.

21. MIN skal synliggøre nordisk musik

22. MIN skal synliggøre amatørmusikområdets værdi ved at inspirere universitetsforskere til at skrive opgaver fra BA til Ph.D-niveau

23. MIN skal identificere muligheden for at etablere en nordisk amatørmusikpris

24. MIN skal finde ambassadører, der kan formidle den nordiske amatørmusikkulturs formål og virke

25. MIN skal årligt indhente medlemstal fra sine medlemmer

 

Stryrelsen gör upp en årlig arbetssplan där MINs strategi- ock verksamhetsplan konkretiseras.

 

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk