Formandsbrev

Januar 2015

 

Nytårshilsen fra Musik i Norden

Musik i Norden ønsker alle amatørmusikorganisationer – Godt Nytår

 

Musik i Norden - MIN - er rekonstrueret, revitaliseret og klar til nye mål.

 

Allerførst vil jeg for en god ordens skyld indlede med at orientere om bestyrelsens sammensætning, der består af i alt syv medlemmer:

Carsten Petersen, (Danmark) ordförende, Nordisk Musikunion, NoMU. Patrik Karlsson, (Finland) viceord-förende FSSMF. Perry Göransson, (Sverige) styrelsesmedlem NoMU. Lau Michelsen, (Danmark) styrelsens økonomiansvarlige, Nordisk Sanger Forbund, NSF. Lars Grönwall, (Sverige), sekretær, Nordiska Arbetarsångar- och musikerförbundet, NASOM. Raakel Solvin, styrelsesmedlem (Finland), Nordiskt Damkörs-nätverk, NDN, samt Steen Finsen, (Danmark), styrelsens hjemmesideansvarlig, Foreningen Danske Orkesterdirigenter.

 

Ved årets start tilbage i januar 2014 blev målsætninger sat og aftaler indgået. Året tilegnede os rigtig mange udfordringer, udfordringer der blev til handling, indimellem endog bekymringer, men det handler også om at have tålmodighed. Tålmodighed når nye initiativer kommer til, eller ændrede tiltag der skal debateres, afstemmes i parablyorganisationen førend det endelig demokratisk besluttes.

 

Derpå følger så selve iværksættelsen, koordineringen og den naturlige opfølgning undervejs i processen. Nåede vi målet indenfor tidsrammen, og blev resultatet tilfredsstillende. Opnåede Musik i Norden at skabe og udvikle sit netværk med datidens bagvedliggende historiske fundament.

 

Vi har diskuteret hvorledes nye metoder til at skabe synlig opmærksomhed på fremtidens fællesnordiske amatørmusik-samarbejde innovativt skal udfordres, hvor den daglige digitale kommunikation fylder mere og mere.

Vi påvirkes hvert sekund året rundt  af nyheder på godt og ondt. På internettet, i radio og tv, i dagblade og aviser. Vi oplever, deler, giver og finder beviser. Mobiltelefonen er altid i nærhed uanset hvor - utroligt hvad den elektroniske livsledsager formår. Daglig færden i cyberspace lokalt og globalt, vi er med på første række, det er helt normalt. Synlighed er eksistens.

 

Vi har til stor fællesnordisk glæde fået retableret, men også fået et helt nyt design på vores hjemmeside. Den hedder fortsat

www.musikinorden.net


En opgave bestyrelsens hjemmesideansvarlig Steen Finsen i samarbejde med vores eksterne webmaster Kim Hansen har løst meget tilfredsstillende. En hjemmeside vi i øvrigt er meget stolte af. Vi er glade for at kunne sige, at vor hjemmeside besøges dagligt af over 50 personer. Hjemmesiden udvikles løbende inden for vor lille økonomi. Vi uploader gerne artikler med foto, som kan inspirere. Vi håber alle vil gøre hjemmesiden til 'favorit' på jeres egen computer/dator. Vi anbefaler også at I læser mange af artiklerne og menuerne.

 

I 2014 har vi i styrelsen herudover diskuteret visioner, strategier, økonomi, og ikke at forglemme organisationens udadvendte virke. Den fællesnordiske vidensdeling og opmærksomheden til medlemskreds og politikere i særdeleshed, og til det omgivende samfund i almindelighed.    

 

I styrelsen er vi er fortsat meget optimistiske, når vi taler om amatørkulturens såvel amatørmusikkens andel i den kulturpolitiske situation. Der er i Danmark den 21. januar 2015 indbudt til et Visionsforum,  hvor danske AKKS.dk og DATS.dk er initiativtagere og har inviteret til en debat på Christiansborg med fokus på den danske amatørkultur og for at få en etableret en national strategi på området. Visionsforummet er det første af sin art i Danmark, og den danske kulturminister Marianne Jelved deltager samt kulturelle politikere fra partierne nationalt, kommunale ildsjæle og en masse kulturelle organisationsfolk og meningsdannere.

Sprudlende amatørkor, orkestre der triumferer, flere generationer samlet på scenen og spirende vækstlagsteater. Det er nogle af de ting, som er med til at skabe grobund for både det lokale kulturudbud, fællesskab samt den kunstneriske fødekæde – og det er netop denne kultur, der er i centrum på Christiansborg onsdag d. 21. januar 2015. Styrelsen for Musik i Norden er naturligvis repræsenteret og tager del i dialogen. Alle er iøvrigt velkomne. Se omtale på hjemmesiden.

 

Økonomien og kontingent fra medlemskredsen og med fokus på det økonomiske, skal jeg meget venligt bringe de tilsluttede paraplyorganisationer (NoMU, NKT, NordSF, NASOM, NDN) om at indbetale kontingent for kalenderåret 2015, hvilket er ens for alle paraplyorganisationerne – og udgør beskedne 120,- Euro pr. organisation.

 

Musik i Norden ansøgte i foråret 2014 Nordisk Kulturfond om økonomiske midler til afholdelse af en konference om amatørmusikkens synlighed og vilkår.

  • at sætte fokus på amatørmusikkens synlighed i forhold til det omgivende samfund. Vores målgruppe er dels børn og unge, dels alle vores frivillige ledere, samt involverede samarbejdspartnere.

  • Formålet med dagen var, at skabe et frit læringsrum for refleksion så deltagerne bagefter kunne vende hjem med mere viden, indsigt og inspiration, der forhåbentligt vil blive til gavn for de mange frivillige, såvel for de sammensluttede nordiske landes udøvelse af amatørmusikken.

  • Tydeliggørelse af amatørmusikkens samfundsmæssige betydning. En mulighed, som vi nok ikke har haft dialog om længe i det nordiske amatørmusikfællesskab. Vi skal ikke tale om penge og behovet for større tilskud, men om musikaktiviteternes betydning – ikke mindst de mange forskelligartede musiske aktiviteter, hvor den enkelte har mulighed for selv at deltage – både for den enkelte og for samfundet.

Nordisk Kulturfond har ikke kunnet imødekomme vores ansøgning. Afslaget har vi taget til efterretning.

Vi arbejder fremover med nye fællesskabende amatørmusikinitiativer. Nordisk Kulturfond vil blive beriget med endnu en ansøgning så snart Musik i Norden er klar.

I bestyrelsen glæder os meget til, at arbejde videre med vores strategi, og undervejs også at fortælle og sætte vores medlemsparablyorganisationer ind i, hvordan vi ser fremtidens nordiske amatørmusiksamarbejde.

 

Tillader mig at bringe et citat fra en dansk digter, forfatter, opfinder, multitalent og verdensborger Piet Heins gruk:          

Husk de tre: T.T.T.

”Slid,

Men vid:

Ting Tar Tid”

 

Dette formandsbrev bedes distribueret til jeres styrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen for Musik i Norden glæder sig til at tage del i kalenderåret 2015 – endnu gang Godt Nytår.

 

Med nordisk musikhilsen

 

Carsten Petersen

Ordförende, Musik i Norden – MIN