flagne

 

MUSIK I NORDEN:s viktigaste framtida uppgift äratt vara en kraft på högsta politiska nivå som
skall påverka hela den Nordiska kulturpolitiken
på amatörmusikområdet. Idag finns stora
skillnader i de olika ländernas bidragssystem som
försvårar vårt arbete.

 

Vi samlar för närvarande in respektive lands kulturmål för amatörmusiken och sammanställer dessa.

Kulturministrarna i varje nordiskt land kommer att uppvaktas och informeras om amatörmusikens villkor och om MUSIK I NORDEN samtidigt som vi vill peka på olika systemfel i bidragssystemet.

MUSIK I NORDEN ser som sin uppgift att vara koordinator för redan befintliga projekt och höja dessa till nordisk nivå genom samverkan. Styrelsen kommer att arbeta för tvärgenreprojekt mellan de olika musikformerna i Norden. Styrelsen kommer att verka för att flera paraplyorganisationer skapas.

MUSIK I NORDEN är en organisation för de nordiska paraplyorgaisationerna inom amatörmusiken.

Genom den tredje sektorns engagemang har de nordiska länderna ett rikt kulturliv. Samverkan inom och mellan de nordiska länderna berikar kulturlivet och sammanhållningen i våra nordiska länder.

Vi tror på framtiden.

 

MUSIK I NORDEN (Musiikki Pohjolassa) on yhteispohjoismainen järjestö, joka kokoaa pohjoismaisten harrastajamusiikkijärjestöjen kattojärjestöt yhteen. Sen tavoite on Pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen harrastajamusiikin saralla.

MUSIK I NORDENin tehtävä on muun muassa toimia jo olemassa olevien hankkeiden koordinoijana ja välittää tietoa niistä ja nostaa ne pohjoismaiselle tasolle yhteistyön kautta. Järjestön hallitus tulee tekemään töitä edistääkseen eri musiikkilajien ja -toimijoiden välistä yhteistyötä. Hallitus tulee myötävaikuttamaan myös uusien kattojärjestöjen perustamiseen.

MUSIK I NORDENin tärkein tulevaisuuden tavoite on pyrkiä vaikuttamaan harrastajamusiikkiin liittyviin kulttuuripoliittisiin päätöksiin koko Pohjolassa. Tällä hetkellä keräämme eri maiden harrastajamusiikkiin liittyviä kulttuuritavoitteita ja kokoamme ne yhteen.

Liittomme tulee ottamaan yhteyttä eri maiden kulttuuriministereihin ja kertomaan harrastajamusiikin elinehdoista ja MUSIK I NORDEN -järjestön toiminnasta. Samalla haluamme tehdä tiettäväksi myös tukijärjestelmissä piilevät ongelmat, sillä tällä hetkellä eri maiden tukijärjestelmissä on suuria eroja, jotka vaikeuttavat työtämme.

Pohjoismainen yhteistyö niin maiden sisällä kuin niiden välilläkin rikastuttaa kulttuurielämää ja maidemme välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Me uskomme tulevaisuuteen.

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk