MIN styrelse 2022 2

          Marika Esch

MINs styrelse 2022-2025:
      Fra venstre: Perry Göransson, Steen Finsen, Jaana Palanterä, Patrik Karlsson, Kristian Bæk Michelsen,
Rita Hirsum Lystad og Marika Esch

 

STADGAR/VEDTÆGTER

§ 1
Allmänt

MUSIK I NORDEN är ett samarbetsorgan och takorganisation för amatörmusikorganisationer i Norden. MUSIK I NORDEN har sin förankring i amatörmusiklivet, men kan samarbeta med musiksammanslutningar, som idémässigt och praktiskt stöder den kulturverksamhet som amatörmusiken representerar. MUSIK I NORDEN är partipolitiskt, fackföreningsmässigt och religiöst obundet. MUSIK I NORDEN ska respektera medlemsorganisationernas suveränitet. Adressen till MUSIK I NORDEN är vald ordförandes postadress.

§ 2
Ändamål

MUSIK I NORDEN ska stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom amatörmusiken och hävda den kulturella betydelse som amatörmusiken har i den nordiska gemenskapen. Arbetet organiseras på följande sätt:

Politiskt arbete: MUSIK I NORDEN ska ha en aktiv roll på den nordiska kulturarenan och vara talesman för medlemsorganisationerna inför anslagsbeviljande myndigheter och institutioner på det nordiska kulturområdet.

Mötesplats: MUSIK I NORDEN ska stärka och utveckla samarbetet mellan musikorganisationer inom det frivilliga musiklivet i Norden. MUSIK I NORDEN ska erbjuda mötesplatser för diskussion och debatt och skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning

Nordisk musik: MUSIK I NORDEN ska ta ett speciellt ansvar för den nordiska musiken, göra den tillgänglig för medlemsorganisationerna samt sörja för en god kunskap om både ny och gammal nordisk musik.

§ 3
Organisationens uppgifter

a. Samla och registrera amatörmusikorganisationerna och deras samarbetsorgan i Norden

b. Utveckla, koordinera och förstärka informationen dels mellan anslutna medlemsorganisationer, dels mellan MUSIK I NORDEN och offentliga myndigheter

c. Arbeta för att synliggöra nordisk musik

d. Medverka till att för offentliga myndigheter påvisa behovet av ekonomiskt stöd till det nordiska musiksamarbetet

e. Erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning

f. Påverka offentliga myndigheter att med bidrag stödja amatörmusiken i Norden

g. Stimulera intresset för utbyte av studiematerial, repertoar m.m. mellan de nordiska länderna

h. Arbeta för att göra den nordiska musiken tillgänglig för medlemsorganisationerna

i. Främja möjligheterna till personlig kontakt mellan de enskilda medlemmarna i medlemsorganisationerna.

j. Representantskapet eller styrelsen kan besluta om andra arbetsuppgifter och aktiviteter.

§ 4
Medlemskap

Medlemmar i MUSIK I NORDEN är nordiska paraplyorganisationer inom amatörmusikens område.
Nationella amatörmusikorganisationer kan bli associerade medlemmar utan rösträtt.
Medlemskap beslutas av styrelsen.

§ 5
Organisation

Representantskapet är högsta beslutande organ inom MUSIK I NORDEN. Det består av medlemsorganisationernas i förväg utsedda delegater samlade till representantskapsmöte. Varje medlemsorganisation har en röst för varje land och självstyrande område som är representerat i medlemsorganisationen. Representantskapet, som normalt samlas till möte vart tredje år, beslutar om verksamhet och budget samt väljer en styrelse bestående av högst 7 representanter. Varje medlemsorganisation kan före ett representantskapsmöte lämna in förslag på styrelsekandidater. Styrelsen ska kalla till representantskapsmöte minst tre månader i förväg. Mellan representantskapsmötena kan MUSIK I NORDEN hålla andra möten.

§ 6
Representantskabet

1. Representantskapsmötet har följande dagordning:
a. Mötets öppnande
b. Fastställande av dagordning
c. Val av ordförande för mötet
d. Val av sekreterare för mötet
e. Val av två justerare och två rösträknare
f. Styrelsens verksamhetsberättelse
g. Räkenskaper och revision
h. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet
i. Förslag till ändring av stadgarna
j. Val av ordförande och övrig styrelse
k. Val av revisor och revisorsersättare
l. Fastställande av medlemsavgifter
m. Verksamhetsplan och budget för nästa period
n. Förslag från medlemsorganisation till representantskapet
o. Val av valberedning
p. Övriga ärenden
2. Varje medlemsorganisation kan lämna in förslag till behandling på representantskapsmötet. Förslag ska vara insänt skriftligt till MUSIK I NORDEN senast två månader före mötet.
3. Verksamhetsberättelse samt förslag till verksamhetsplan, medlemsavgifter, räkenskaper, budget och dagordning ska skickas till medlemsorganisationerna senast en månad före representantskapsmötet.
4. Extra representantskapsmöte kan hållas när styrelsen finner det nödvändigt eller när minst hälften av medlemsorganisationerna begär detta skriftligen. Extra representantskapsmöte ska hållas senast tre månader efter detta begärts. Kallelse till mötet ska skickas senast en månad i förväg.
5. Representantskapsmötet är beslutmässigt oavsett antalet närvarande representanter. Endast närvarande representanter har rösträtt.
6. Vid röstning gäller enkel majoritet. Röstningen sker med handuppräckning. Om det begärs av någon representant sker dock skriftlig röstning. Vid personval är röstningen alltid skriftlig om fler personer föreslås än som ska väljas.
7. Val av styrelse MUSIK I NORDEN leds av en styrelse som består av ordförande och högst sex övriga styrelsemedlemmar.
8. Ordföranden väljs direkt av representantskapet
9. Varje medlemsorganistation har rätt att vara representerad i styrelsen. Styrelsens valperiod är tre år och alla val gäller från representantskapsmötet.
10. Styrelsen konstituerar sig själv och tillsätter arbetsutskott (utvalg) och andra utskott efter behov. Ordförande, sekreterare och kassör tecknar var för sig MUSIK I NORDENs firma.
11. Styrelsen är ansvarig inför representantskapet. Styrelsen håller minst ett möte per år.
12. Styrelsen sammankallar representantskapsmötet och andra möten med medlems-organisationerna. I samband med representantskapsmötet ordnas en konferens med bred musikfacklig och musikpolitisk profil. Till konferensen inbjuds representanter för nordiska och nationella offentliga myndigheter.

§ 7
Ekonomi

Medlemsorganisationerna täcker själva utgifterna för sina respektive representanter i MUSIK I NORDEN:s organ. För sekretariatskostnader och administrativa omkostnader vid arbetsutskottsmöten söker MUSIK I NORDEN nordiska medel. Räkenskapsperioden är kalenderåret. Representantskapsmötet besluter om medlemsavgift.

§ 8
Stadgeändringar

Ändringar av dessa stadgar beslutas vid representantskapsmöte med minst 2/3 majoritet.

§ 9
Upplösning

MUSIK I NORDEN kan upplösas genom beslut av representantskapet med minst 2/3 majoritet. I den händelse att MUSIK I NORDEN upplöses, beslutar representantskapet om hur organisationens tillgångar ska användas.

Dessa stadgar har antagits på representantskapsmötet i Linköping den 14. september 2019 och träder omedelbart i kraft samt ersätter de tidigare stadgarna antagits i Linköping den 17. september 2016 och Helsingfors den 13. oktober 2013.

 

MINs styrelse 2019-2022:

     
      Fra venstre: Carsten Petersen, Patrik Karlsson, Rita Hirsum Lystad,
      Steen Finsen og Perry Göransson

 

 

MINs styrelse 2016-2019:

Fra venstre: Patrik Karlsson, Steen Finsen, Gunilla Stenfors, Perry Göransson,
Rita Hirsum Lystad, Carsten Petersen
og Lau Michelsen

 

MINs styrelse 2013-2016:

Fra venstre: Carsten Petersen, Perry Göransson, Raakel Solvin, Patrik Karlsson,
Lars Grönwall, Lau Michelsen og Steen Finsen